May 2023

Month

The MNU is paving a platform for talent acquisition teams in various organizations to meet our students, public, job seekers to provide information regarding career opportunities within the country- Maldives
Read More
The MNU is paving a platform for talent acquisition teams in various organizations to meet our students, public, job seekers to provide information regarding career opportunities within the country- Maldives
Read More
With the purpose of promoting scholarly and innovative approaches to teaching, learning, and curriculum designing across The Maldives National University and public as a whole, through increased awareness on the best practices of educational technology integration in the teaching and learning practices, CETE has planned to start a webinar series titled “EduTech Talk”. This activity...
Read More
ރޯޒާ އިބުރާހިމް ލީޑް އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިނަރ / އެކްޓިންގ ހެޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 2022) ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ތަކަށްވެސް މިދަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. މިގޮތުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަފާތު، އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް އަންނަނީ އުފައްދަމުންނެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުން މިވަނީ “ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން” އެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި އާ ބަދަލަކީ، މިޒަމާނަށް ވިސްނާލާއިރު، މި ދާއިރާއަށް...
Read More
Aminath Zifna Lead Instructional Designer, 2021 Social media has become successful with its access to reach millions of people and the strength of encouraging collaboration and sharing.  With the proven benefits of social media, it has become an integral part of students’ educational life. Almost every student who is above 13 years of age has...
Read More
Our Administrative staff, Mariyam Abdulla and academic staff Aminath Zifna has been elected as members for the third term executive committee of MNU Staff club. Mariyam was elected as the President and Zifna as the Organisation Secretary. We congratulate the members and appreciate the motivation towards working voluntarily for the benefit of MNU staff and...
Read More
Administrative staff of CETE, Aminath Jameel as the master of ceremony hosted the function held to award the certificates for the participants who completed the second batch of Speed Touch Typing in Dhivehi for Judiciary course of Faculty of Arts. The ceremony was held on March 14, 2023 in the e-facilitation room. Chancellor Dr. Hassan...
Read More
1 2 3