May 11, 2023

Day

With the purpose of promoting scholarly and innovative approaches to teaching, learning, and curriculum designing across The Maldives National University and public as a whole, through increased awareness on the best practices of educational technology integration in the teaching and learning practices, CETE has planned to start a webinar series titled “EduTech Talk”. This activity...
Read More
ރޯޒާ އިބުރާހިމް ލީޑް އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިނަރ / އެކްޓިންގ ހެޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 2022) ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ތަކަށްވެސް މިދަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. މިގޮތުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަފާތު، އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް އަންނަނީ އުފައްދަމުންނެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުން މިވަނީ “ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން” އެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި އާ ބަދަލަކީ، މިޒަމާނަށް ވިސްނާލާއިރު، މި ދާއިރާއަށް...
Read More
Aminath Zifna Lead Instructional Designer, 2021 Social media has become successful with its access to reach millions of people and the strength of encouraging collaboration and sharing.  With the proven benefits of social media, it has become an integral part of students’ educational life. Almost every student who is above 13 years of age has...
Read More
Our Administrative staff, Mariyam Abdulla and academic staff Aminath Zifna has been elected as members for the third term executive committee of MNU Staff club. Mariyam was elected as the President and Zifna as the Organisation Secretary. We congratulate the members and appreciate the motivation towards working voluntarily for the benefit of MNU staff and...
Read More
Administrative staff of CETE, Aminath Jameel as the master of ceremony hosted the function held to award the certificates for the participants who completed the second batch of Speed Touch Typing in Dhivehi for Judiciary course of Faculty of Arts. The ceremony was held on March 14, 2023 in the e-facilitation room. Chancellor Dr. Hassan...
Read More
CETE academic staff Ibrahim Adam was invited as a visiting lecturer to take a lesson on Hybrid learning for the students of postgraduate diploma in higher education course. The lesson was part of the topic under the subject, educational technology and blended learning. The session was conducted on March 2023, in the e-facilitation room where...
Read More
CETE academic staff Niuma Mohamed took part in the session on Research Supervision held on March 30, 2023 at MNU CA Seminar Room. The session was facilitated by visiting scholar Dr. Husna Razee from the University of New South Wales, Australia. MNU Research Development Office organized the session for staff of MNU who are involved...
Read More
Two academic staff of CETE; Aminath Zifna and Niuma Mohamed attended the workshop on Academic writing and publishing conducted by Emeritus Professor Michael Crossley at MNU. The workshop was facilitated by EESRG Bristol and ILMU Education on April 2, 2023 in the CA Seminar Room.
Read More
CETE staff held a farewell get together for the former head of centre, Shimna Shakeeb on Sunday, January 22, 2023. As a head for the past 4 years and for being the first to lead the CETE team, Shimna’s contributions have been immense and tremendous and her commitment towards the centre and MNU as a...
Read More
CETE staff paid a courtesy visit to academic staff, Fathimath Mumthaz, who is on medical leave. This visit was made on Thursday, February 2. Mumtaz has been on medical leave since December 29, 2022 after suffering a leg injury in an accident. CETE has a friendly, caring and collaborative work environment. Therefore, we as a...
Read More
1 2