Teaching and Learning

Category

ރޯޒާ އިބުރާހިމް ލީޑް އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިނަރ / އެކްޓިންގ ހެޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 2022) ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ތަކަށްވެސް މިދަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. މިގޮތުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަފާތު، އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް އަންނަނީ އުފައްދަމުންނެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުން މިވަނީ “ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން” އެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި އާ ބަދަލަކީ، މިޒަމާނަށް ވިސްނާލާއިރު، މި ދާއިރާއަށް...
Read More
Aminath Zifna Lead Instructional Designer, 2021 Social media has become successful with its access to reach millions of people and the strength of encouraging collaboration and sharing.  With the proven benefits of social media, it has become an integral part of students’ educational life. Almost every student who is above 13 years of age has...
Read More
By Ibrahim Adam Technology is rapidly changing the way we live and work. The field of education is no exception. In fact, during the late 1990s, new technologies were being invented and designed almost every month. Technology was the hot topic and education was the primary target for those eager researchers who wanted to see...
Read More
By Hamid Ali Technology is evolving at an exponential rate; the influence of technology has virtually reached all possible fields.  This influence has brought especially a variety of benefits, conveniences, advances, high proficiency and high productivity to Online Learning as well. Online learning is education that takes place over the internet and it is often...
Read More
ސައިންސް ކިޔެވުމުގެ މުހިންމު ކަން އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީ ވަބާ ބޮޑުވަމުން ގޮފިފަޅަމުން އާންމުދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރުވަމުން ދާއިރު، ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މޫސުމީ ބަދަލުުތަކުންދިމާވާ ކާރިސާތަކާމެދު އެންމެން ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވާާއިރު، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔެއަށްފެތުރި ފުޅާވާއިރު، އެކަންކަމަށްް ފަރުދީ ގޮތެއްގައި، އެއް ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އެއްގައުމެއްގެ ގޮތުތައި އަމަލުކުރުން މިއަދުވަނީ އަހަރުމެނަނަށް ލާޒިމުވެފައެވެ. ކުދި ބޮޑު އެންމެނަށްވެސް މިއަދު މައުލޫމާތުހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްވެފައިވާއިރު، އެމައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުން...
Read More
By Ahmed Shareef Gamification is a non-game context that motivates progressive changes and helps users make it a habit and gradually levels them up. The main goal of gamification in education is to increase student motivation and engagement. It motivates students to improve their performance and change undesired behaviors. Gamification does not necessarily require a...
Read More
By Asiya Ibrahim Planning for online teaching- what strategies were used? School of Nursing has been offering blended learning for Bachelor of Nursing and Master of Nursing developed with the assistance of CETE for nurses who are already registered and working for the past few years. As most of SN lecturers are coordinating or teaching subjects...
Read More
1 2