Book Fair

Tag

އެމް.އެން.ޔޫ. ފޮތް މައުރަޒުގެ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުން މައުރަޒުގެ ވަގުތު ހެނދުނު 10:00 ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މި އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 11 ން 13 ށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި “އެމް.އެން.ޔޫ. ފޮތް މައުރަޒު” ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު 10:00 ން ރޭގަނޑު 10:00 އަށްށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބާއްވާ ފޮތް މައުރަޒަކީ ފޮތް އުފައްދާމީހުންނާއި...
Read More