މިމަސައްކަތަކީ ފެކަލްޓި އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް MWSC ގެ ބޫސްޓަރ ޕަންޕު ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާނުހެދުމާއި ޕަންޕަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކަލް ވައިރިން ޕޮއިންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކަތެވެ.

Posted on 28-03-2021 at 07:47

WORK NOTICE MNU-CA-FM-202-06 WORK INFO MNU-CA-FM-2021-06  

1 2 3 4