Transport Concrete Compression TesterMNU-FEST-PN-2024-03

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅިތައް ސާރވިސްކުރުން

Billboard Canvas Change Kurun

Assignment Box and Pigeon Hole Rack [FEST]

Maintenance (FHTS)

Announcement Number MNU-HR/2022/118
Announced Date  
Deadline 21-Feb-2021 14:00
Description Maintenance FHTS
Download  

NEW: Food and Beverage practical items - Week 9 [FHTS]

Graduation LED display setup [CA]

Graduation sound setup [CA]

Bar counter [FHTS]

Hithadhoo Campus Patisserie course items - [FHTS]: 12/3/2023

Subject outlines tender - CIII in Hospitality for Boat Crew course [CMS]

FHS Flat fire extinguishers repair and servicing [CA]

S. Block fire extinguishers repairing and servicing [CA]

FHS Flat maintenance work [CA]

S. Block VRV/VRF renovation work [CA]

Local Consultant for Module adaptation for Emergency Training for Nurses [SN]

Local Consultant for Facilitation of ToTs for Emergency Care Management for Nurses [SN]

Photography and Videography work for Tourism 50 Jubilee Walk [FHTS]

އެސް ބްލޮކް އިމާރާތުގެ ( ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް އަދި ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ) ސެމިނަރ ރޫމްގައި ހުރި ސީލިންގ ކެސެޓް އިންވަރޓަރ އެއަރކޮންޑިޝަން ނައްޓައި އެތަނަށް އާ އެއަރކޮންޑިޝަންއެއް ގަނެ ހަރުކުރުމުގު މަސައްކަތް .

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ ބައެއްސަރަހައްދުގެ މުށިބަދަލްކުރުމާއި ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ ގޮނޑި ތަކަށް ބޭނުންވާ އަތްގަނޑު ހެދުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ މައި ދޮރު މަރާމާތުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ ދެ ހަރުފަތުގެ ދާރަތަކުގައި އެސްއެސް ފަތިއެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ 2 ރެއިލިންގ ގަޑެއް ރަގަޅުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ 1 ގައި ފުލޯ ޕެއިންޓްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އާއި އެފްއެޗްޓީއެސް އިމާރާތާދެމެދު ވޯކުވޭގައި މުށިޖެހުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގެ 2 ގައި ފުލޯ ޕެއިންޓްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އެޑްމިން އިމާރާތުގެ ސައިކޮޓަރީގައި ދޮރެއް ކެޑުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފްލެޓްގައި ހުރި 2 އެޕާޓްމަންޓްގެ ބެލްކަނީގައި އެސްއެސް ނަރުދާ ފްރޭމް ހަދައިގެން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮޑިޓޯރިޔުމްގައި ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ގޮނޑި މަރާމާތު ކުރުން.

ބިޒްނަސް ސްކޫލު ލައިބްރަރީގެ އެއަރކަންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް ސަރވިސްކުރުން.