October 6, 2022

Day

ސައިންސް ކިޔެވުމުގެ މުހިންމު ކަން އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީ ވަބާ ބޮޑުވަމުން ގޮފިފަޅަމުން އާންމުދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރުވަމުން ދާއިރު، ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މޫސުމީ ބަދަލުުތަކުންދިމާވާ ކާރިސާތަކާމެދު އެންމެން ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވާާއިރު، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔެއަށްފެތުރި ފުޅާވާއިރު، އެކަންކަމަށްް ފަރުދީ ގޮތެއްގައި، އެއް ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އެއްގައުމެއްގެ ގޮތުތައި އަމަލުކުރުން މިއަދުވަނީ އަހަރުމެނަނަށް ލާޒިމުވެފައެވެ. ކުދި ބޮޑު އެންމެނަށްވެސް މިއަދު މައުލޫމާތުހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްވެފައިވާއިރު، އެމައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުން...
Read More