MNU Fahi Furusath (Job Festival)

ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ ދަތިތައް ކުރުމަތިވެފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފަހި ފުރުސަތުގެ ނަމުގައި ޖޮބް ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ދާނީ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 9 ވާ ބުދަ ދުވަހު އަދި 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިތުރުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އަތޮޅު ކެމްޕަސްތައް ކަމުގައިވާ ހިތަދޫ، ގަން، ތިނަދޫ އަދި ކުޅުދުށްފުށި ކެމްޕަސްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 50އަށް ވުރެއް ގިނަ ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ އެ 2 ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައާއި އަތޮޅު ކެމްޕަސްތަކުގައެވެ

ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް:

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – ޖޮބް ސެންޓަރ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އޮފީސް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ހުވަދު އަތޮޅު ކައުންސިލް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އިންޓުއާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި

އައްޑޫ އީކްއޮޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް

ޑރ.އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ދިިރާގު

ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް

މެރިއަޓް އިންޓާރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ވިލާ ގްރޫޕް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް

ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އިންޓާރނޭޝަނަލް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓާރ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް

އީކުއެޓާރ ވިލެޖް

ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް

އަމާރީ ހަވޮޑާ މޯލްޑިވްސް

ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް

ލ.ގަން ކައުންސިލް

ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

މާންދޫ ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް

ބިޒްނަސް ސެންޓާރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ

ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު

ސެކްރެޓޭރިއަޓް އޮފް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫ އިންޓާރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ވެމްކޯ

އެޗް.ޕީ.އެލް

ފެނަކާ

ފެއަރމައުންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި

އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް

ޝޮޓް މޯލްޑިވްސް

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާރވިސް

އެމް.ޑަބް.އެސް.ސީ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މި ބާއްވާ ވަޒީފާ މައުރަޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ދަސްވެނިވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި ވަޒީފާ ހޯދާފަރާތްތަކާއި އެކި ކަހަލަ ފަންނީ ހުނަރުވެރި ދާޢިރާތަކުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވާލަދޭ ބާޒާރެކެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ފަހި ފުރުޞަތު / އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބްފެސްޓިވަލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ އާންމުންނަށް ހިލޭ ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ

މަޤްޞަދު

        ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކިކަންކޮޅުތަކުގަޔާއި މާލޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި ތަފާތު އެކިކަހަލަ އާމްދަނީ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބޭނެފަދަ ފުރުޞަތުތައް އާންމުންނަށް ދައްކާލެވޭނޭ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން

        އާންމުންނާއި ހިސާބަށް އެހާ ބޮޑަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިހުރި އެކި ކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް ބްރޭންޑުތައް ނުވަތަ ވައްތަރުތައް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދެވޭނޭ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން

      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެކިހަކަލަ ސިނާއީ ފުރުޞަތުތަކާއި މިއާއި ގުޅޭނެފަދަ ކަންކަމަށް ހުނަރުވެރިން ބިނާކުރުމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން

        ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި އުފެއްދުންތެރިންނަށް އެފަދަފުރުޞަތެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދީ އެފަދަ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން

މި ސްޓޯލް ތަކުގެ އިތުރުން  އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމްގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅިގެން ކެފެޓީރިއާއެއް މި ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނިގެން ދާނެ އެވެ


The main purpose of MNU Fahi Furusath – the job festival is to provide a platform for our students and potential employers to meet and connect talent to fulfill future ready jobs, internships and apprenticeships etc. Our students (and job seekers from the public) could explore the kind of available opportunities with employers and the employers could showcase the enterprises providing students with employment-related information and the latest recruiting trends, etc.

The event is to be held as part of an initiative as university social responsibility (USR) under the banner of FURAATHA’

The event will follow public policy Acts, health and safety procedures, and risk management protocols to minimize risk and ensure the safety and wellbeing of all stakeholders, staff, volunteers, attendees, and the general public. All the participants and attendees should follow all the local health and safety guidelines at the time of the event.

 


Purpose and Objectives

The MNU is paving a platform for talent acquisition teams in various organizations to meet our students, public, job seekers with career opportunities within the country- Maldives.

 The main purpose of the job festival is to provide a platform for our students and potential employers to meet and connect talent to fulfill future ready jobs, internships and apprenticeships etc. Our students (and job seekers from the public) could explore the kind of available opportunities with employers and the employers could showcase the enterprises providing students with employment-related information and the latest recruiting trends, etc.

The main objective is to provide employability opportunities for our students and public by creating a platform as Fahi Furusath via various businesses.

  • To strengthen community engagement with connecting job market and recruitment
  • To create a platform to promote various organizations and business brands
  • To provide a platform to showcase local talent and creativity in terms of job opportunities and related talents
  • To provide an opportunity for MNU final semester students and other students as well as the local public to network with employers who are offering jobs, internships, apprenticeships and other opportunities within the industry and maintain cultural heritage
  • To increase socialization and happiness in the community
  • To promote opportunities at MNU
  • To explore the opportunities available for jobseekers and skill up individuals
  • To create a platform for the community to explore various opportunities within organizations
  • To improve the business with talents acquisitions

 

Related Posts