ޕްރޮކިޔުމަންޓު ނޯޓިސް ބޯޑު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ މޭޒުން ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހައި ބެކް ޗެއަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބުކް ޝެލްފް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ