Examination Timetables 2023

2023 Term 1 Resit Examination Timetable

Semester 7 Final Examination Timetable - School of Medicine - Batch 3

Semester 8 Final Examination Timetable - School of Medicine - Batch 2