Events

Book Fair – Foy Maurazu 2022

އެމް.އެން.ޔޫ. ފޮތް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބާއްވާ ދެވަނަ ފޮތް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިންކް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަންގަވާލަދެއްވުން އެދެމެވެ  https://bit.ly/3eMfOXq : ލިންކް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތަކީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022