ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ގައި ހަދާ ވޮލްބަޗީ (މަދިރި ގެންގުޅޭ) ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލެބޯރޓަރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

Posted on 31-01-2021 at 09:42 in Procurement Notice Board Archived

FM-2021-4 FHS RESEARCH ROOM (MOSQUITO)