ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް

Posted on 08-03-2020 at 08:08 in Procurement Notice Board Archived

MNU_PAMD_PN_2020_050 Food order (dry items) MNU_PAMD_PN_2020_050 Food order (dry items)