ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް

Posted on 08-03-2020 at 08:06 in Procurement Notice Board Archived

MNU_PAMD_PN_2020_049 Food order for April (FHTS)