MNU Fahi Furusath

Posted on 17-05-2022 at 13:10 in Events

އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހިފުރުޞަތު – އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް

.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މި ޖޫން މަހު 01 ވާ ބުދަ ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި “އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހި ފުރުސަތު” ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

.މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައެވެ

.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ވަޒީފާ މައުރަޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތައުލީމު ފުރިހަމަކޮށް ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނިކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް  އަދި އެހެނިހެން އާންމުނަށް އޮތް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް ބާއްވާ މައުރަޒެކެވެ. މި މައުރަޒަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ އާމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ

. މިފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 23 މޭ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 23:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ފޯރމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މި މިފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ. އަދި ސްޓޯލްތައް ހަމަޖެހޭނީ ހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހަމަކޮށް ފޯރމު ފުރާ ތަރުތީބުންނެވެ

https://bit.ly/3lhxDgW     :ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށައަޅާ ފޯރމު ލިންކް

މަޤްޞަދު

        ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކިކަންކޮޅުތަކުގަޔާއި މާލޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި ތަފާތު އެކިކަހަލަ  އާމްދަނީ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބޭނެފަދަ ފުރުޞަތުތައް އާންމުންނަށް ދައްކާލެވޭނޭ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން 

.       ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި އެކިކަހަލަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީ އަދި ވޯކިންގ އިންޓަރވިއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން 

        އާންމުންނާއި ހިސާބަށް އެހާ ބޮޑަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިހުރި އެކި ކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް ބްރޭންޑުތައް ނުވަތަ ވައްތަރުތައް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދެވޭނޭ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން 

      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެކިހަކަލަ ސިނާއީ ފުރުޞަތުތަކާއި މިއާއި ގުޅޭނެފަދަ ކަންކަމަށް ހުނަރުވެރިން ބިނާކުރުމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން 

        ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި އުފެއްދުންތެރިންނަށް އެފަދަފުރުޞަތެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދީ އެފަދަ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން

MNU Fahi Furusath

Career Festival / Job Festival 2022

 

“The MNU is paving a platform for talent acquisition teams in various organizations to meet our students, public, job seekers to provide information regarding career opportunities within the country- Maldives.”

 

Date:  1st June 2022 (Wednesday)

Time:  16:00 to 22:00

Venue:MNU Central Administration

 

To tackle the unemployment rate as well as NEET rate in our country and trying to fill the gap especially by being the Maldives National University (MNU) besides offering courses and training we always try to do things which could support the nation. Therefore, we are trying to provide employability opportunities for our students (approximately more than 2000 students in the final semester) and the public by creating a platform as Fahi Furusath. This is a new initiative to the next level beside placing our students in various job posts for practicums or internships with the tremendous support from various esteemed employers. 

The main purpose of MNU Fahi Furusath – the job festival is to provide a platform for our students and potential employers to meet and connect talent to fulfill future ready jobs, internships and apprenticeships etc. Our students (and job seekers from the public) could explore the kind of available opportunities with employers and the employers could showcase the enterprises providing students with employment-related information and the latest recruiting trends, etc.

 

Purpose and Objectives

 

The MNU is paving a platform for talent acquisition teams in various organizations to meet our students, public, job seekers with career opportunities within the country- Maldives.

The main purpose of the job festival is to provide a platform for our students and potential employers to meet and connect talent to fulfill future ready jobs, internships and apprenticeships etc. Our students (and job seekers from the public) could explore the kind of available opportunities with employers and the employers could showcase the enterprises providing students with employment-related information and the latest recruiting trends, etc.

The main objective is

  • To provide employability opportunities for our students and public by creating a platform as Fahi Furusath via various businesses.
  • To strengthen community engagement with connecting job market and recruitment
  • To create a platform to promote various organizations and business brands
  • To provide a platform to showcase local talent and creativity in terms of job opportunities and related talents
  • To provide an opportunity for MNU final semester students and other students as well as the local public to network with employers who are offering jobs, internships, apprenticeships and other opportunities within the industry and maintain cultural heritage
  • To increase socialization and happiness in the community
  • To promote opportunities at MNU
  • To explore the opportunities available for jobseekers and skill up individuals
  • To create a platform for the community to explore various opportunities within organizations
  • To improve the business with talents acquisitions

 

Application Form: https://bit.ly/3lhxDgW