News

FA organises A Three-day Workshop on University Assessment >

 

A three-day workshop on strengthening university assessment has been held at the G Block, the old Jamaluddin School where Faculty of Arts is temporary located. The workshop, an FA initiative, was jointly supported by the MNU Business School and the Faculty of Science and Faculty of Engineering Technology.

 

VC & DVC's Visit to Thinadho Campus >

 

Members of the Senior Management of The Maldives National University visit Thinadhoo Campus of the University in Thinadhoo of Gaaf Dhaal Atoll.

 

MNU Partakes in Independence Float Parade >


The Maldives National University -MNU joins over 30 other floats portraying history and the development of the country, on the occasion of the of the Golden Jubilee of National Independence. Depicting the projected infinite-endpoint in the journey of the country’s higher education, MNU’s float was designed and engineered by the staff of the University itself.

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފި

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލ.ގަން ކެމްޕަހުން ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ...

 

 

ދިރާގު އެމް.އެން.ޔޫ ސްމަރޓް ޓީޗިންގ ސޮލިއުޝަން އިފްތިތާޙު ކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކެމްޕަސްތަކާއި، މާލޭ ސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ ކުލާސްތައް ވަގުތުން ގުޅާލަ ދޭ އޮންލައިން ނިޒާމް...

 

 

މެރިން ރިސަރޗް މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މެރިން ރިސަރޗް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ...

 

 

ޑީން އަދި ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް – އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޑީން ކަމުގެ މަޤާމަށާއި، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލ.ގަން ކެމްޕަހާއި ސ.ހިތަދޫ...

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.