News

Newly appointed Chancellor Dr. Mohamed Latheef & Vice Chancellor Dr. Fawaz Shareef meet the HoDs of MNU >

Medical School - Steering Committee >


The first meeting of the Steering Committee for the establishment of the Medical School was held at 4:00 pm today in A Block. The members nominated Dr Ali Latheef as Chair and

Public Lecture on Migration in the Maldives >


Laurens Speelman, a Dutch PhD researcher at the University of Southampton will be presenting the findings of his research on

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

ހިތު ލޯތްބާއިއެކު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައު ޗާންސެލަރ ގޮވާލައްވައިފި!

 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހިތު ލޯތްބާއިއެކު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައު ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ...

 

 

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

 

ޤާނޫން ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަނޫން) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫންގެ ދަށުން އަލުން އެކުލަވާލެވުނު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ...

 

 

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

 

ޤާނޫނު ނަންބަރ 2011/03 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސިޓީގެ ޤާނޫނު)އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން އެކުލަވާލާ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް 3 ދާއިރާއަކުން މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ...

 

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.