News

MoU between the FACULTY OF SCIENCE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY and the INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE on Public Seminars and Internship/Apprenticeship and Sponsorship schemes for students of the Faculty of Science >

 

International Union for the Conservation of Nature and Faculty of Science of The Maldives National University enters into a Memorandum of Understanding.

 

Read more...

Chancellor and Vice Chancellor of The Maldives National University Departs to Pakistan >

 

Chancellor, Dr. Mohamed Latheef and Vice Chancellor Dr. Ali Fawaz Shareef departs to Pakistan for discussions on the establishment and development of a Medical School in Maldives by The Maldives National University.

 

Read more...

Inauguration of MNU outreach center at Dh. Kudahuvadhoo Feb 11th 2016 >

Read more...

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

އެމް.އެން.ޔޫއިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 96 ކޯސް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ...

 

މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ދުނިޔޭގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން...

 

އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް ޓަރމް 2 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ދަރިވަރުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމަށް ހުޅުވާލި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދި 24 ދަރިވަރުންނަށް...

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 43 އަހަރު ފުރުން

ކުލަގަދަ އައިޓަމް ތަކަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި...

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ސްކޮލަރޝިޕް 16 ފަރާތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ...

 

 

 

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.