News

VC & DVC's Visit to Thinadho Campus >

 

Members of the Senior Management of The Maldives National University visit Thinadhoo Campus of the University in Thinadhoo of Gaaf Dhaal Atoll.

 

MNU Partakes in Independence Float Parade >


The Maldives National University -MNU joins over 30 other floats portraying history and the development of the country, on the occasion of the of the Golden Jubilee of National Independence. Depicting the projected infinite-endpoint in the journey of the country’s higher education, MNU’s float was designed and engineered by the staff of the University itself.

Newly appointed Chancellor Dr. Mohamed Latheef & Vice Chancellor Dr. Fawaz Shareef meet the HoDs of MNU >

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

ތިނަދޫ ކެމްޕަހަށް ޗާންސެލަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

 

ޗާންސެލަރ ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. 2015 އޯގަސްޓް 23 ވަނަ ދުވަހު...

 

 

ގަމު ކެމްޕަހަށް ޗާންސެލަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

 

ޗާންސެލަރ ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. 2015 އޯގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި...

 

 

ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރާ ޗާންސެލަރ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

 

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީން މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން...

 

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.