Graduation Postponed

Posted on 08-03-2020 at 09:54 in News

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ އާ ގުޅިގެން 8 މާރޗް 2020 ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަސްވެނިވުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.

 

މާރޗް ދަސްވެނިވުން ދެން އޮންނާނީ ކޮން އިރަކުން؟

އޮންނާނޭ ތާރީޚް ފަހުން އެންގޭނެ.

 

ގައުން އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހެނީ ކޮން އިރަކުން؟

ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް 11 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން.

 

ރިފަންޑް ލިބޭނެތަ؟

ފަސްކުރެވިފައިވާ ދަސްވެނިވުމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނުވާ ކުދިންނަށް ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައިން ދަސްވެނިވުމުގައި ބައިވެރިވާން ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ.

 

ސެޓިފިކެޓް ލިބޭނެތަ؟

އެދޭ ކުދިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ރަޖިސްޓްރަރ ގެ އޮފީހުން 11 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ލިބޭނެ.

 

ސެޓިފިކެޓް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެނިވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެތަ؟

ފަސްކުރެވުނު ދަސްވެނިވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވާ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓިިފިކެޓް ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ވިއަސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ.