Procurement Notice Board Archived

މިމަސައްކަތަކީ ފެކަލްޓި އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް MWSC ގެ ބޫސްޓަރ ޕަންޕު ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާނުހެދުމާއި ޕަންޕަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކަލް ވައިރިން ޕޮއިންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކަތެވެ.

Posted on 28-03-2021 at 07:47

WORK NOTICE MNU-CA-FM-202-06 WORK INFO MNU-CA-FM-2021-06  

1 2 3 13