COVID-19 MNU UPDATES

ކޮވިޑް-19: މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ޒަމާނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ބައްޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން

Posted on 18-04-2020 at 20:15

ދެހާސް ވިހިވަނަ އަހަރު ފެށިގެންއައި އިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން ވުޖޫދުވެގެން އައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމަކަށް މިހާރު މިވަނީ ފެތުރިފައެވެ. މިވަގުތަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޯދިފައިނުވާ އިރު 12 އެޕްރީލު 2020 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުނަށް ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހި، […]

COVID-19 MNU UPDATES

Posted on 15-03-2020 at 08:35

MNU gives utmost importance to the health and safety of our students and staff. MNU is closely monitoring the situation and working with HPA to provide the best advice to our staff and students regarding the Public Health Emergency status.     Changes to Academic Calendar (Update: 9th April 2020) In compliance with the Government’s […]