Courses

Diploma in Dhivehi Language
 • :
 • : 1 Year (2 Semesters) Semester
 • : GDh. Thinadhoo
 • : Faculty Of Arts

General Entry
i) Two passes at GCE AL/HSCincluding Dhivehi , and 3 passes at GCE OL/IGCSE/SSC including Dhivehi OR
ii) Attainment of a Level 4 qualification with a related field with a pass in SSC Dhivehi or Equivalent

Advanced Certificate in Visual Arts
 • :
 • : 1 Year (2 Semesters) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Arts

General Entry
i) 3 passes in GCE O’level or equivalent OR
ii) Attainment of a Level 3 qualification

Alternative Entry
8 years and Completion of grade 7 and 1 year work experience

Advanced Certificate in Language Use
 • :
 • : 1 Year (2 Semesters) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi L. Gan GDh. Thinadhoo S. Hithadhoo
 • : Faculty of Arts

General Entry
i) 3 passes in GCE O’level or equivalent; OR
ii) Attainment of a Level 3 qualification

Alternative Entry
8 years and Completion of grade 7 and 1 year work experience

Advanced Certificate in Psychology
 • :
 • : 2 Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi L. Gan GDh. Thinadhoo
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

1 12 13 14