ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ޓެރަސް އިން ބައެއް ރާނައި ހިޔާކޮށް ސީލިންކުރުމާއި އިލެކްޓަރިކް ވައިރިން އެޅުމާއި ފާރުތަކުގައި ޕުޓީލައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން މިފެކަލްޓީގައި ހުރި އެހެނިހެން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް.

Posted on 31-01-2021 at 09:43

FM-2021-3 FEST EXTRA ROOM AND GENERAL MAINTENANCE  

1 2 3 4