Call for papers for a special issue of the Maldives National Journal of Research

Posted on 25-04-2020 at 20:13

In the wake of the ongoing COVID-19 pandemic, the Maldives National University is publishing a special issue of the Maldives National Journal of Research, under the theme,“COVID-19: experiences, lessons and strategies”. For this special issue, all articles should fall within the broad theme relating to the novel coronavirus SARS-CoV-2(COVID-19). Areas in which authors may wish […]

ކޮވިޑް-19: މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ޒަމާނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ބައްޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން

Posted on 18-04-2020 at 20:15

ދެހާސް ވިހިވަނަ އަހަރު ފެށިގެންއައި އިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން ވުޖޫދުވެގެން އައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމަކަށް މިހާރު މިވަނީ ފެތުރިފައެވެ. މިވަގުތަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޯދިފައިނުވާ އިރު 12 އެޕްރީލު 2020 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުނަށް ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހި، […]