Certificate 3 in Food & Beverage Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful Completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification OR

Alternative Entry

i) 18 years old and 1 year work experience.

Certificate 3 in Front Office Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan / GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience.

Certificate 3 in Housekeeping Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful Completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification OR

Alternative Entry

i) 18 years old and 1 year work experience.

Masters in Public Health
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Attainment of a Level 7 qualification in a Health related field and 2 years of work experience in Health field.

Master of Nursing
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Attainment of Bachelors of Nursing Degree and 2 years of Expereince.

Bachelor of Health Service Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry:
– Minimum 2 Pass in GCE A’ Level with minimum 3 pass in GCE O’ Level (OR),
– Attainment of a Level 4 qualification in a related field approved by the Maldives Qualification Authority (OR),
– Successful completion of related Foundation (Certificate 4) offered by Maldives National University.
English Requirement:
– Minimum C pass in GCE O’ Level English or Equivalent.

Bachelor of Social Work
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ގުޅުންހުރި ދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން އަދި
2 – ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރާ އިންޓަވިއު އަކުން ފާސްވުން.

Bachelor of Medical Laboratory Science
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in Medical Laboratary Science and attainment of an English Language pass as stated in “i”

Bachelor of Primary Health Care
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field and attainment of an English Language pass as stated in “i” OR

iii) A pass at Foundation Level 2 from MNU

Bachelor of Nursing
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Science subjects and passes in GCE O’Level Biology /Marine Biology and Chemistry/Physics and Mathemetics and English OR

ii) Attainment of Diploma in Nursing and registered in Maldives Nurisng Council and attained practicing llicence AND a pass in GCE O’Level English or has a score of IELTS 6.0

Note: Those who have attained a Nursing Diploma from MNU will be considered without a certificate of Registration and Licence from Maldives Nursing Council

1 5 6 7 8 9 13