Master in Hospitality and Tourism Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i)A related Bachelors Degree OR

ii) Attainment of a Graduate Diploma in a related field

Bachelor of Hospitality Mangement (Culinary Arts & Food Services)
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެ އޮތުން. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ދަށްވެގެން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއިއެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ބ. އުމުރުން 20 އަހަރު ވުމާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Bachelor of international Hospitality Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful completion of Higher Secondary Education ( 2 passes at ALevel /HSC) OR

ii) Attainment of a level 4 qualification in a related field OR

iii) Attainment of a level 4 foundation Study Program approved for the specific Diiploma program.

Bachelor of International Tourism Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful completion of Higher Secondary Education (2 paases at Al’Level /HSC) OR

ii) Attainment of a level 4 qualification in a related field OR

iii) Attainment of a level 4 foundation Study Program approved for the specific Diiploma program

Diploma in Hospitality Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ބ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Tourism Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ބ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Advanced Certificate in Hospitality and Tourism Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) 3 passes in GCE O’level/SSC OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification in a related field OR

Alternative Entry

i) 16 Years and completion of MNQF level 3 foundation course OR

ii) 18 years and Completion of grade 7 and 1 year work experience in a related field

Certificate 3 in Tour Guiding
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful Completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification OR

 

Alternative Entry

i) 18 years old and 1 year work experience.

Certificate 3 in Culinary Arts
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful Completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification OR

 

Alternative Entry

i) 18 years old and 1 year work experience

Certificate 3 in Pattiserie
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) Successful Completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification OR

Alternative Entry

i) 18 years old and 1 year work experience.

1 4 5 6 7 8 13