Bachelor of Business
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
 • : MNU Business School

General Entry

(i) Two passes at GCE AL/HSC including one GCE A Level subject AND English Language qualification or equivalent or satisfactory performance in a English Competency Test (ECT) given by MNU OR

(ii) Pass in MNU Foundation Level 2 OR

(iii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field and an English language qualification or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Diploma in Business
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GDh. Thinadhoo
 • : Centre for Open Learning

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވަލްގެ 2 މާއްދާ ހިމެނޭގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.އީ އިމްތިހާނުން މަދުވެގެން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ؛
ނ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ؛
ރ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި 1 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛
ބ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުމާއި 20 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި 3 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Business
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo
 • : MNU Business School

General Entry

(i) Two passes at GCE AL/HSC including one GCE A Level subject AND English Language qualification or equivalent or satisfactory performance in a English Competency Test(ECT) given by MNU OR

(ii) Pass in MNU Foundation Level 2 OR

(iii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field and an English language qualification or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Advanced Certificate in Management
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / S. Hithadhoo
 • : MNU Business School

General Entry

i) 3 Passes in GCE O’Level/SSC including 2 O’Level subjects OR

ii) Attainment of MNU foundation Level 1 qualification OR

iii) Attainment of Level 3 qualification OR

Alternative Entry

i) Successful completion of Grade10 and 18 years old with 1 year work experience OR

ii) Successful completion of Grade 7 andd 20 years old with 3 years work experience.

Master of Arts in Shari’ah
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Shariah and Law

1. ހ. ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 6 އެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 5 އެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 އެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި
2. ހ. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުން ކަމުގައިނުވާނަމަ ޢަރަބި ބަހަށް އަހުލުކުރެވިފައިވާ ކަން ލިޔެކިޔުމުން ސާބިތުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ފެކަލްޓީން ދޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން.

Master of Laws
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Shariah and Law

General Entry

i) A related Bachelors Degree.

Bachelor of Shari’h & Law (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' GDh. Thinadhoo Gn. Fuvahmulah
 • : Faculty of Shariah and Law

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ މަރުކަޒަކުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ޅ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. އަދި
ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޝަރުތު:
އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހި އިސްލާމުން ފާސްވެފައިވުމާއި ޓޮފުލް އިމްތިޙާނުން 550 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް އިމްތިޙާނުން 6.0 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިނގިރޭސި ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.

Diploma in Shari’ah & Law
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Shariah and Law

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ (ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ) އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފްގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން. އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޡާނަވިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފުރިހަަމަ ކޮށްފައިވުން. އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުމާއިއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުމާއި ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Environmental Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 2 passes in GCE A’level /HSC or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

iii) Attainment of a Level 4 foundation Study target program

Language Requirement:

i) Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent.

Bachelor of Information Technology
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 2 passes in GCE A’ level or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

iii) Attainment of a Level 4 Foundation Study target program