ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ބަދިގެތަކުގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Posted on 31-03-2021 at 13:06 in Procurement Notice Board Archived

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ކްލިކް ކުރައްވާ