ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ސޯފާތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Posted on 26-02-2021 at 23:09 in Procurement Notice Board Archived

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކުރައްވާ