Procurement


ކޭބަލްތަކެއް ގަތުން | މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 15 ނޮވެމްބަރ 2019

އިތުރު މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

 

ބަދިގެ ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން | މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 10 ނޮވެމްބަރ 2019

އިތުރު މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

މައުލޫމާތު ޝީޓް – ޕްރިންޓަރ