Frequently Asked Questions


Q | How can I know if I will graduate?

If you have submitted the graduation intention and clearance form before the deadline, if there is no issues in payment and if the student meets the academic requirements to graduate, he/she will graduate.

Q | I have missed the deadline to apply for graduation. Can I still graduate?

Yes you can graduate, but you can't participate in the graduation ceremony.

Q | When and where can I get my gown?

From MNU, on 20-23th of March 2017 from 01:00PM 03:00PM

Q | Where is the rehearsal and graduation ceremony held?

There will be no rehearsal. The graduation ceremony will be held on March 2017 at Rannabadeyri Maalan, Dharubaaruge.
All the graduands are expected to attend exactly at the time given. If late the graduand/s may not be able to participate in the ceremony.

 

Q | What should I wear to the Ceremony?

All Students should be dressed in formal attire appropriate for such an occasion as per the instruction provided.

 

Q | What if I do not wish to shake hands with the Chair of Ceremony or Dean ?

Please identify yourself with a yellow NATURAL flower pinned to the top right corner of your dress/shirt.


Q | When is the graduation ceremony?

March 2017

Q | Where should I sit in the graduation ceremony?

A list containing seating arrangement, will be uploaded.


Q | What if I have more questions about graduation?

Contact
Student Administrative Service
Tel: 3345155
Email: studentservices@mnu.edu.mv
ސުވާލާއި ޖަވާބު


ސ | އަހަރެން ދަސްވެނިވާނެކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟

"ގްރޭޖުއޭޝަން އިންޓެންޝަން އެންޑް ކްލިއަރެންސް ފޯމް" މުއްދަތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އަދި އިތުރު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި، ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް ދައްކާފައިވާނަމަ އެދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވާނެއެވެ.
2016 އޯގަސްޓުގައި ދަސްވެނިވާން އެދިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު

ސ | ދަސްވެނިވާން ފޯމްހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ފޯމު ހުށަނޭޅުނަސް ދަސްވެނިވެވިދާނެތަ؟

ދަސްވެނިވާން ފޯމްހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ފޯމު ހުށަނޭޅުނަސް ދަސްވެނި ވެވިދާނެއެވެ. މުއްދަތު ފާއިތުވާފަހުން ފޯރމް ލުމުންވެސް ފޯރމް ޤަބޫލު ކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެދަރިވަރަކށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

ސ | ގައުން ލިބޭނީ ކޮން އިރަކުން؟ އަދި ކޮން ތާކުން؟

ގައުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20-23 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރުަފަހިު 13:00-15:00.

ސ | ރިހާސަލް އާއި ދަސްވެނި ވުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވަނީ ކޮންތާކު؟

ރިހާސަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ. ދަސްވެނިވުން އޮންނާނީ 23 މާރިޗު 2017 ގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ހިގާގޮތް އަދި އިށީންނާނޭ ގޮޑި ފާހަގަކޮށްދިނުމަށް އޮންނަ ސެޝަން އޮންނާނީ އެރޭގެ 7:30 ގައެވެ. ހުރިހާ ދަސްވެނިންވެސް ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވުށް ސަމާލުކަން ދެއްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިނުވެވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ސ | ޙަފްލާއަށް އަންނައިރު ހެދުން އަޅަންވީ ކިހިނެއް؟

ވެބްސައިޓްގެ "ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަދި ގައުން" ގެ ބައިގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

ސ | ޝަރަފުވެރި މެހެމާނާ ނުވަތަ ސަނަދު ބައްސަވާ ބޭފުޅަކާއި ސަލާންކުރަން ނޭދޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ރީނދޫކުލައިގެ ގުދުރަތީ މަލެއް ހެދުމުގެ ކަނާތްފަރާތު މަތީގައި ފާހަގަވާނެފަދައިން ޖަހާށެވެ.

ސ | ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ ގައި އިށިންނާނީ ކޮންތާކު؟

އިށީނަންވީ ތަރުތީބު އެނގޭނެ ލިސްޓް ފަހުން އަޕްލޯޑުކުރެވޭނެއެވެ.

ސ | ދަސްވެނިވުމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ދަސްވެނިވުމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ގުޅުއްވާނީ:
ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި
ފޯން: 3345155
ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރާނީ:
studentservices@mnu.edu.mv