Courses in Male


Foundation Studies Level 1: Diploma in Pharmacy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo
 • : Foundation Studies
 • ޝަރުތު

  ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން، 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 1: Diploma in Building Construction
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies
 • ޝަރުތު

  ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން، 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 2: Bachelor of Arts in Architectural Design
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies
 • ޝަރުތު

  ހިސާބު/ފިޒިކްސް/އާރޓް/ޖިއޮމެޓްރިކަލް ޑްރޯވިންގ ގެ ތެރެއިން އެއް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Advanced Certificate in Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo Dh. Kudahuvadhoo Th. Thimarafushi
 • : Centre for Open Learning
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން.
  ނޯޓް: ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި، ކޯސް ހެދުމަށް ޤަސްދުކުރާ ސެންޓަރު ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ. މި ކޯސް ކޮންމެ ސެންޓަރެއްގައިވެސް ހިންގޭނީ އެ ސެންޓަރެއްގައިި މަދުވެގެން 10 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވާނަމައެވެ.

AAT Certificate in Accounting (Level 2)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 10ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން އަދި އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުން.

AAT Diploma in Accounting (Level 3)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އެކައުންޓިންގ ގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ނުވަތަ ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް/ އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒިފާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން އަދި އުމުރުން 21 އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ ކޮންމެވެސް މާއްދާ އަކުން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.

ACCA (Knowledge Level)
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް 1 ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވެފައިވުން.
  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް 2 މާއްދާއާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން (އިނގިރޭސި ހިމެނޭގޮތަށް ތަފާތު 5 މާއްދާއިން) ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރު ހުރުން.
  ށ. އޭ.އޭ.ޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެވޯޑް އިން އެކައުންޓަންސީ ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން،
  ނ. އެމް.އެން.ކިއު.އެފް އިން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
  ރ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވުން.
  ނޯޓް: މިކޯހުގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަކިވަކި ކަރުދާހުގައެވެ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވުމާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ACCA (Skill Level)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވުން.
  ނޯޓް: މިކޯހުގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަކިވަކި ކަރުދާހުގައެވެ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވުމާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

Bachelor of Accounting & Finance
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގެ އެއް މާއްދާ ހިމެނޭގޮތަށް އޭލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. ޖީ.ސީ.އީ. އޯލެވެލްގެ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި 2 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލުން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި، ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އުމުރުން 24 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Marine Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Maritime Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ފަށާ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް. ގެ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯހުގެ ސަނަދު ޙާސިލްކޮށްފައިވުން އަދި ދަށްވެގެން 100 ގްރޮސް ޓަނޭޖްގެ، ނުވަތަ ކުރުވެގެން 24 މީޓަރުގެ، ނުވަތަ މަދުވެގެން 12 ފަސިންޖަރުންގެ އުޅަނދެއްގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ ނެވިގޭޓިންގ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި 36 މަސްދުވަހުގެ ކަނޑުމަތީގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ސައްހަކަން ބެލިފައިވާ 36 މަސްދުވަހަށްވުރެ މަދުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކަނޑުމަތީގެ ތަޖުރިބާ 500 ގްރޮސް ޓަނާއި މިއަށްވުރެ ބޮޑު އާގުބޯޓު ފަހަރުގެ ޑެކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރޭގައި 6 މަސްދުވަހުގެ ނެވިކަމުގެ ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން). ނުވަތަ
  ރ. ސައްހަކަން ބެލިފައިވާ 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ މަދުނޫން މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އާގުބޯޓު ފަހަރުގެ ޑެކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަކޮށް ތަމްރީން ރެކޯޑް ފޮތެއްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައި އޮތުން.
  ނޯޓް: ކަނޑުމަތީ ތަޖްރިބާ ހުރިކަން ދައްކާދޭ ލިޔުމެއް (letter of eligibility) ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން ހޯދާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.