Courses in Kulhudhuffushi


Master of Education
  • :
  • : 2 Year (4 Semester) Semester
  • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi
  • : Facutly of Education

ހ. އެޑިޔުކޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ އެޑިޔުކޭޝަން ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޑިޕްލޮމާއިން ޓީޗިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުމާއި 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވުމާއި އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވުން.
އިގިރޭސި ފެންވަރު:
ޑިޕްލޮމާ/ބެޗްލަރ ޑިގްރީ އިގިރޭސި މީޑިއަމްއިން ކިޔަވާފައި ނުވާނަމަ ސީ.އޭ.އީ އިން ދަށްވެގެން “ސީ” ގްރޭޑް ހޯދާފައިވުން ނުވަތަ IELTS ގެ އެކަޑަމިކް މޮޑިޔުލްއިން 6.0 ލިބިފައިވުން.

Master of Education (Educational Assesment)
  • :
  • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
  • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
  • : Facutly of Education

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު ފުރަތަމަ ޑިގުރީ ޙާސިލް ކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިބަހުން ނޫން ކަމަށްވާނަމަ، އޯރޑިނަރީ ލެވެލް އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސިން C ފާސް ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Electrotechnical Technology
  • :
  • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
  • : HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / S. Hithadhoo
  • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification

Certificate 3 in Welding & Sheet Metal
  • :
  • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
  • : HDh. Kulhudhuffushi
  • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification

BTeach/ Bachelor of Education Primary – Honours
  • :
  • : 4 Year (8 Semester) Semester
  • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
  • : Facutly of Education

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން، ދިވެހި ހިމެނޭ ގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ/ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން – ޕްރައިމަރީ ކޯހަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 20 އަހަރުވުމާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި 5 އަހަރު ދުވަހު ކިޔަވާދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Journalism
  • :
  • : 4 Semester
  • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GDh. Thinadhoo
  • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދިވެއްސާ އެކު 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 18 އަހަރުވެފައިވުމާއި ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ފެކަލްޓީންދޭ ޚާއްސަ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.

Advanced Certificate in Language Use
  • :
  • : 1 Year (2 Semesters) Semester
  • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi L. Gan GDh. Thinadhoo S. Hithadhoo
  • : Faculty of Arts

General Entry
i) 3 passes in GCE O’level or equivalent; OR
ii) Attainment of a Level 3 qualification

Alternative Entry
8 years and Completion of grade 7 and 1 year work experience

Advanced Certificate in Psychology
  • :
  • : 2 Semester
  • : HDh. Kulhudhuffushi L. Gan GDh. Thinadhoo
  • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.