Courses in Hithadhoo


Advanced Diploma in Midwifery
 • :
 • : 3.5 Year (7 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science
 • ޝަރުތު

  ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ފުލްޓައިމް ކޮށް މި ކޯސް 1.5 ސިމެސްޓަރގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާރޓް-ޓައިމްކޮށް 1 އަހަރުގެ ތެރޭ ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.
  ހ. ނަރުސްކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
  ނޯޓް: މިކޯސް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އިތުރު ދޮޅު ސިމެސްޓަރގެ ކިޔެވުމާއެކު އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މަތީގައި އެވަނީ ކޯހުގެ މުޅި ޖުމްލަ މުއްދަތެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ކޯހުގެ ފަހު ދޮޅު ސިމެސްޓަރގެ މާއްދާތަކެވެ. އަދި މިފަރާތްތައް ދައްކަންޖެހޭނީ މިމާއްދާތަކުގެ ފީ އެކަންޏެވެ. މިކޯސް ފުލްޓައިމް އާއި ޕާރޓްޓައިމް ކޮށް މިބުރުގައި ހިންގޭނެއެވެ. ޕާރޓްޓައިމްކޮށް މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕާރޓް-ޓައިމް ކިޔެވުމާއި 4 މަހުގެ ބްލޮކްމޯޑުގެ ކްލިނިކަލްސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ފުލްޓައިމް ކޮށް މި ކޯސް 1.5 ސިމެސްޓަރގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.

Advanced Certificate in Nursing
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo L. Gan
 • : Faculty of Health and Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 3 މާއްދާއިން (އެސް.އެސް.ސީ މާއްދާ ތައް ނުހިމަނައި) ފާސްވެފައިވުން.

Advanced Certificate in Councelling
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Diploma in Nursing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo R. Ungoofaaru
 • : Faculty of Health and Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ނަރުސްކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. ނަރުސްކަމުގެ ދާއިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Master of Education (Educational Assesment)
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
 • : Facutly of Education
 • ޝަރުތު

  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު ފުރަތަމަ ޑިގުރީ ޙާސިލް ކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިބަހުން ނޫން ކަމަށްވާނަމަ، އޯރޑިނަރީ ލެވެލް އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސިން C ފާސް ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Electrotechnical Technology
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި އެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Advanced Certificate in Electrical & Electronics Engineering
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology
 • ޝަރުތު

  ހ. ހިސާބު ނުވަތަ ފިޒިކްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

Postgraduate Diploma in Education (Dhivehi)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo
 • : Facutly of Education
 • ޝަރުތު

  ކިޔަވާދިނުން ނޫން ދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް،ކިޔު،އޭ) ޤަބޫލުކުރާ 7 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. އަދި
  ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރިއިރު އިނގިރޭސި މީޑިއަމްއިން ކިޔަވާފައިނުވާ ނަމަIELTS އިން ދަށްވެގެން 5.5 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ/އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިން “ސީ” ފާހެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Education (Early Childhood) – Honours
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male' GDh. Thinadhoo S. Hithadhoo
 • : Facutly of Education
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ކޯހަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން.

BTeach/ Bachelor of Education Primary – Honours
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
 • : Facutly of Education
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން، ދިވެހި ހިމެނޭ ގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ/ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން – ޕްރައިމަރީ ކޯހަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 20 އަހަރުވުމާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި 5 އަހަރު ދުވަހު ކިޔަވާދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.