Courses in MNU Business School


Bachelor of Business
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
 • : MNU Business School

General Entry

(i) Two passes at GCE AL/HSC including one GCE A Level subject AND English Language qualification or equivalent or satisfactory performance in a English Competency Test (ECT) given by MNU OR

(ii) Pass in MNU Foundation Level 2 OR

(iii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field and an English language qualification or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Bachelor of Business (MNU Business Holders Only)
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School

ހ. އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Marketing (MNU Business Holders Only)
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School

General Entry

(i) Attainment of a Level 4 qualification in a related field and an English language qualification or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU.