Courses in Faculty of Health and Science


Bachelor of Primary Health Care
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field and attainment of an English Language pass as stated in “i” OR

iii) A pass at Foundation Level 2 from MNU

Bachelor of Medical Laboratory Science
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in Medical Laboratary Science and attainment of an English Language pass as stated in “i”

Bachelor of Social Work
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ގުޅުންހުރި ދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން އަދި
2 – ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރާ އިންޓަވިއު އަކުން ފާސްވުން.

Diploma in Nursing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo / Hdh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Passes in GCE A/L any 2 science subjects AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Passes in Shahaadha Saanaviyya Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Completion of MNU certificate 4 Foundation Studies target program AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry OR

iv) Successful Completion of Adavnced Certificate in Nursing AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Advanced Certificate in Nursing
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / L. Gan / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level

Advanced Certificate in Primary Health Care
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Three passes at GCE O’L including Biology/Human Biology and Chemistry /Physics and Mathematics ond a pass in English Language as stated in “i” OR

iii) Two passes in MNU Foundation Course including Biology and Chemistry or Physics and Mathematics and a pass in English Language as stated in “i”

Advanced Certificate in Pharmacy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i)Three passes at GCEO’Level OR

ii)Attainment of Certificate 3 in Pharmacy from MNU

Advanced Certificate in Councelling
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level /SSC

Advanced Certificate in Social services Work
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Four passes at GCE O’Level /HSC OR

ii)18 years with 3 years work experience in a related field and an English language qualification or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Attainment of a Level 3 certificate