Courses in Faculty of Health and Science


Bachelor of Social Work
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ގުޅުންހުރި ދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން އަދި
2 – ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރާ އިންޓަވިއު އަކުން ފާސްވުން.

Diploma in Primary Health Care
 • :
 • : 2.5 Years (5 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) 2 Passes in GCE A’ Level with a Pass in GCE O’ Level Biology/Human Biology, Chemistry/Physics, Mathematics and a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field approved by MQA and a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Successful completion of Certificate 4 Foundation (Science stream) offered by Maldives National University (MNU) and a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU.

Diploma in Pharmacy
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ފާރމަސީ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ފާމަސީ ގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 1ން ފާސްވެފައިވުން.

Advanced Certificate in Nursing
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / L. Gan / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level

Advanced Certificate in Primary Health Care
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Three passes at GCE O’L including Biology/Human Biology and Chemistry /Physics and Mathematics ond a pass in English Language as stated in “i” OR

iii) Two passes in MNU Foundation Course including Biology and Chemistry or Physics and Mathematics and a pass in English Language as stated in “i”

Advanced Certificate in Pharmacy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i)Three passes at GCEO’Level OR

ii)Attainment of Certificate 3 in Pharmacy from MNU

Advanced Certificate in Councelling
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level /SSC

Advanced Certificate in Social services Work
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Four passes at GCE O’Level /HSC OR

ii)18 years with 3 years work experience in a related field and an English language qualification or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Attainment of a Level 3 certificate

Diploma in Nursing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo / Hdh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Passes in GCE A/L any 2 science subjects AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Passes in Shahaadha Saanaviyya Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Completion of MNU certificate 4 Foundation Studies target program AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry OR

iv) Successful Completion of Adavnced Certificate in Nursing AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU