Courses in Faculty of Health and Science


Bachelor of Nursing (H)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ސައިންސް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ބަޔޮލޮޖީ/ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީ އާއި ކެމިސްޓްރީ/ފިޒިކްސް އާއި ހިސާބުން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
ށ. ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމާއި މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ ކައުންސިލުގައި ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވުމާއި ނަރުސްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވުން. އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ IELTS އިން ދަށްވެގެން 6.0 ހޯދާފައިވުން ނުވަތަ އެހެން ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިނގިރޭސި އިމްތިޙާނަކުން މިފެންވަރު ހޯދާފައިވުން.
ނޯޓް: ށ. ގައިވާ ކައުންސިލުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝަރުޠުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

Bachelor of Primary Health Care
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުންހުރި ދާޢިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Medical Laboratory Science
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ
ށ. މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރީ ސައިންސް ގެ ދާއިރާއިން އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 04 އެއް ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Advanced Certificate in Social services Work
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “ޑީ” ފާސް ހޯދާފައިވުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވުން. ނުވަތަ
ނ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

Diploma in Nursing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo R. Ungoofaaru
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ނަރުސްކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. ނަރުސްކަމުގެ ދާއިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Advanced Certificate in Nursing
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo L. Gan
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 3 މާއްދާއިން (އެސް.އެސް.ސީ މާއްދާ ތައް ނުހިމަނައި) ފާސްވެފައިވުން.

Advanced Certificate in Primary Health Care
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ބަޔޮލޮޖީ/ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީ އާއި ކެމިސްޓްރީ/ޕިޒިކްސް އާއި ހިސާބުން ފާސްވެފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވަލް 1 ގެ ބައޮލޮޖީ އާއި ކެމިސްޓްރީ ނުވަތަ ޕިޒިކްސް އާއި ހިސާބުން ފާސްވެފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Advanced Certificate in Pharmacy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ؛
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ފާރމަސީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.

Advanced Certificate in Councelling
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.