Courses in Kulhudhuffushi


Advanced Certificate in Information Technology
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hihadhoo
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 3 passes in GCE O’Level or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification OR

iii) Attainment of level 4 qualification in a relevant field and a pass in GCE O’level maths (or equivalent) OR

Alternative Entry

i) 18 years and completion of Grade 10 with 1 year experience in a related field .

Diploma in Information Technology
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : Faculty of Science

General Entry
i) 2 passes in GCE A’ level or equivalent; OR
ii)Attainment of a Level 4 qualification in a related field; OR
iii)Attainment of a Level 4 Foundation Study target program
Language Requirements
Certified proficiency in English (GCE O’ level/ IGCSE English pass/ MNU English Language Competency Test) or equivalent

Bachelor of Shari’h & Law (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' GDh. Thinadhoo Gn. Fuvahmulah
 • : Faculty of Shariah and Law

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ މަރުކަޒަކުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ޅ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. އަދި
ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޝަރުތު:
އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހި އިސްލާމުން ފާސްވެފައިވުމާއި ޓޮފުލް އިމްތިޙާނުން 550 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް އިމްތިޙާނުން 6.0 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިނގިރޭސި ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.

Cerificate 3 in Arabic Language
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR 
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience AND Ability to communicate in the language of instruction.

Certificate 3 in Front Office Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan / GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience.

Advanced Certificate in Nursing
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / L. Gan / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level

Advanced Certificate in Primary Health Care
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Two passes at GCE AL Or Equivalent and Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent OR

ii) Three passes at GCE O’L including Biology/Human Biology and Chemistry /Physics and Mathematics ond a pass in English Language as stated in “i” OR

iii) Two passes in MNU Foundation Course including Biology and Chemistry or Physics and Mathematics and a pass in English Language as stated in “i”

Advanced Certificate in Pharmacy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i)Three passes at GCEO’Level OR

ii)Attainment of Certificate 3 in Pharmacy from MNU

Diploma in Nursing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo / Hdh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Passes in GCE A/L any 2 science subjects AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Passes in Shahaadha Saanaviyya Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Completion of MNU certificate 4 Foundation Studies target program AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry OR

iv) Successful Completion of Adavnced Certificate in Nursing AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Advanced Certificate in Engine Repair & Maintenance
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Lower Secondary Education (3 passes at GCE O’Level /SSC) OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification