Courses in Hithadhoo


Cerificate 3 in Arabic Language
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR 
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience AND Ability to communicate in the language of instruction.

Advanced Certificate in Islamic Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo / GDh. Thinadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry

i) 3 passes in GCE O’Level /SSC including islam OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification OR

iii) Attainment of a level 4 qualification OR

Alternative Entry

i) 18 years and completion of Grade 7 with 1 year experience AND ability to communicate in the language of instruction

Certificate 3 in Front Office Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan / GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience.

Advanced Certificate in Hospitality and Tourism Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies

General Entry

i) 3 passes in GCE O’level/SSC OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification in a related field OR

Alternative Entry

i) 16 Years and completion of MNQF level 3 foundation course OR

ii) 18 years and Completion of grade 7 and 1 year work experience in a related field

Diploma in Electronics Engineering
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

(i) Successful completion of Higher Secondary Education (2 Passes at GCE Alevel/HSC) OR

(ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

(iii) Attainment of a MNU Foundation Studies (C 4 level) (target course) certificate or equivalent.

Advanced Certificate in Nursing
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / L. Gan / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level

Advanced Certificate in Councelling
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Three passes at GCE O’Level /SSC

Diploma in Nursing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo / Hdh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Passes in GCE A/L any 2 science subjects AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Passes in Shahaadha Saanaviyya Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Completion of MNU certificate 4 Foundation Studies target program AND Passes in GCE O/L Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry OR

iv) Successful Completion of Adavnced Certificate in Nursing AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Postgraduate Diploma in Education (Dhivehi)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo
 • : Facutly of Education

ކިޔަވާދިނުން ނޫން ދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް،ކިޔު،އޭ) ޤަބޫލުކުރާ 7 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. އަދި
ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރިއިރު އިނގިރޭސި މީޑިއަމްއިން ކިޔަވާފައިނުވާ ނަމަIELTS އިން ދަށްވެގެން 5.5 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ/އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިން “ސީ” ފާހެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްވެފައިވުން.

Master of Education (Educational Assesment)
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
 • : Facutly of Education

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު ފުރަތަމަ ޑިގުރީ ޙާސިލް ކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިބަހުން ނޫން ކަމަށްވާނަމަ، އޯރޑިނަރީ ލެވެލް އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސިން C ފާސް ލިބިފައިވުން.