Courses in MNU Business School


Master of Business Administration
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ؛
  ށ. ގުޅޭދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ؛
  ނ. އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ 4 އަހަރު ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛
  ރ. އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ 8 އަހަރު ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛
  ބ. އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ 10 އަހަރު ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.
  އިނގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަރު
  ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އިނގިރޭސި ބަހުން ހާސިލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޖީސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.އެސް.ސީ.އީ އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން C ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ IELTS އިން 6.0 ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

AAT Certificate in Accounting (Level 2)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 10ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން އަދި އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުން.

AAT Diploma in Accounting (Level 3)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އެކައުންޓިންގ ގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ނުވަތަ ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް/ އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒިފާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން އަދި އުމުރުން 21 އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ ކޮންމެވެސް މާއްދާ އަކުން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.

ACCA (Knowledge Level)
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް 1 ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވެފައިވުން.
  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް 2 މާއްދާއާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން (އިނގިރޭސި ހިމެނޭގޮތަށް ތަފާތު 5 މާއްދާއިން) ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރު ހުރުން.
  ށ. އޭ.އޭ.ޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެވޯޑް އިން އެކައުންޓަންސީ ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން،
  ނ. އެމް.އެން.ކިއު.އެފް އިން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
  ރ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވުން.
  ނޯޓް: މިކޯހުގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަކިވަކި ކަރުދާހުގައެވެ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވުމާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ACCA (Skill Level)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވުން.
  ނޯޓް: މިކޯހުގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަކިވަކި ކަރުދާހުގައެވެ. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގައި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވުމާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

Bachelor of Accounting & Finance
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގެ އެއް މާއްދާ ހިމެނޭގޮތަށް އޭލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. ޖީ.ސީ.އީ. އޯލެވެލްގެ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި 2 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލުން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި، ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އުމުރުން 24 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Bachelor of Business
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo GDh. Thinadhoo
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގެ އެއް މާއްދާ ހިމެނޭގޮތަށް އޭލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. ޖީ.ސީ.އީ. އޯލެވެލްގެ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި 2 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލުން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި، ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އުމުރުން 24 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Bachelor of Business (MNU Business Holders Only)
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Marketing (MNU Business Holders Only)
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Marketing
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގެ އެއް މާއްދާ ހިމެނޭގޮތަށް އޭލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. ޖީ.ސީ.އީ. އޯލެވެލްގެ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި 2 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލުން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި، ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އުމުރުން 24 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.