Courses in Faculty of Shariah and Law


Master of Arts in Shari’ah
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Shariah and Law

1. ހ. ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 6 އެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 5 އެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 އެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި
2. ހ. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުން ކަމުގައިނުވާނަމަ ޢަރަބި ބަހަށް އަހުލުކުރެވިފައިވާ ކަން ލިޔެކިޔުމުން ސާބިތުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ފެކަލްޓީން ދޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން.

Diploma in Shari’ah & Law
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Shariah and Law

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ (ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ) އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފްގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން. އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޡާނަވިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފުރިހަަމަ ކޮށްފައިވުން. އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުމާއިއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުމާއި ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “އީ” ގްރޭޑް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Shari’h & Law (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' GDh. Thinadhoo Gn. Fuvahmulah
 • : Faculty of Shariah and Law

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ މަރުކަޒަކުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ޅ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. އަދި
ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޝަރުތު:
އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހި އިސްލާމުން ފާސްވެފައިވުމާއި ޓޮފުލް އިމްތިޙާނުން 550 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް އިމްތިޙާނުން 6.0 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިނގިރޭސި ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.

Master of Laws
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Shariah and Law

General Entry

i) A related Bachelors Degree.