Courses in Faculty of Science


Advanced Certificate in Information Technology
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hihadhoo
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 3 passes in GCE O’Level or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification OR

iii) Attainment of level 4 qualification in a relevant field and a pass in GCE O’level maths (or equivalent) OR

Alternative Entry

i) 18 years and completion of Grade 10 with 1 year experience in a related field .

Diploma in Information Technology
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Science

ހ. ހިސާބު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް (ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ) ހިސާބު ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 18 އަހަރުވުމާއި ލޯވަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުމާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Networkig
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައި ވުމާއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Bachelor of Information Technology
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 2 passes in GCE A’ level or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

iii) Attainment of a Level 4 Foundation Study target program

Bachelor of Environmental Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 2 passes in GCE A’level /HSC or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

iii) Attainment of a Level 4 foundation Study target program

Language Requirement:

i) Certified Proficiency in English (GCE O’Level /IGCSE English pass/MNU English Language Competency Test (ECT) or equivalent.