Courses in Faculty of Science


Bachelor of Information Technology
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ.ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ.އުމުރުން 20 އަހަރުވުމާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އެއް މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 3 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Bachelor of Environmental Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން، ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އެމް.ކިޔު.އޭ. ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާ އެކު (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 20 އަހަރުވުމާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އެއް މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 2 އަހަރު ދުވަހު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Advnaced Certificate in Information Technology
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ހިސާބު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް (ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ) ހިސާބު ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 18 އަހަރުވުމާއި ލޯވަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުމާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Information Technology
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ހިސާބު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް (ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ) ހިސާބު ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 18 އަހަރުވުމާއި ލޯވަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުމާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Networkig
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައި ވުމާއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.