Courses in Faculty of Islamic Studies


Master of Arts in Islamic Studies
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry

i) A related Bachelors degree and if the qualification’s medium of instruction is not in Arabic language then a pass should be obtained from an Arabic language Test given by the Faculty.

Cerificate 3 in Arabic Language
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR 
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience AND Ability to communicate in the language of instruction.

Advanced Certificate in Islamic Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo / GDh. Thinadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry

i) 3 passes in GCE O’Level /SSC including islam OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification OR

iii) Attainment of a level 4 qualification OR

Alternative Entry

i) 18 years and completion of Grade 7 with 1 year experience AND ability to communicate in the language of instruction

Diploma in Arabic Language
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Islamic Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. ގްރޭޑް 07 ނިންމާފައިވުމާއެކު 18 އަހަރު ފުރި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Teaching Islam
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

ހ. ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސްކަމުގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް އިން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައި ވުމާއެކު އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި އިސްލާމުން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Teaching Islam (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ. ލެވަލް/އެޗް.އެސް.ސީން އިސްލާމު ހިމެނޭގޮތަށް ދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯ.ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސް ޑިގްރީ ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Islamic Studies with Honours
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Two passes at GCE AL/HSC, and 3 passes at GCE OL OR
ii) Successful Completion of foundation target course for Islam Degree OR
iii) Successful Completion of Shahadhavy Thanawiyyah OR
iv) Attainment of a level 4 qualification in a related field.