Courses in Faculty of Islamic Studies


Master of Arts in Islamic Studies
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  1. ހ. ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި
  2. ސަނަދު ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަސް ފިޔަވާ އެހެން ބަހަކުން ކަމުގައި ވާނަމަ ފެކަލްޓީން ދެވޭ ޢަރަބިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސް ވާންވާނެއެވެ.

Diploma in Teaching Islam
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސްކަމުގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް އިން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައި ވުމާއެކު އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި އިސްލާމުން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Teaching Islam (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ. ލެވަލް/އެޗް.އެސް.ސީން އިސްލާމު ހިމެނޭގޮތަށް ދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯ.ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސް ޑިގްރީ ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން.

Bachelor of Islamic Studies with Honours
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo K. Male' HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ. ލެވަލް/އެޗް.އެސް.ސީން އިސްލާމު ހިމެނޭގޮތަށް ދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯ.ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސް ޑިގްރީ ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން.

Cerificate 3 in Arabic Language
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Advanced Certificate in Islamic Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. އިސްލާމް ހިމެނޭގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން ތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާ، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Arabic Language
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo
 • : Faculty of Islamic Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ށ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
  ރ. ގްރޭޑް 07 ނިންމާފައިވުމާއެކު 18 އަހަރު ފުރި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.