Courses in Faculty of Hospitality and Tourism Studies


Bachelor of Hospitality Mangement (Culinary Arts & Food Services)
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެ އޮތުން. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ދަށްވެގެން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއިއެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
  ބ. އުމުރުން 20 އަހަރު ވުމާއި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Master in Hospitality and Tourism Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް (އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8) ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ (އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 8) ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ (އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 6) ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއި 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ހޯދާފައިވުމާއި އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. ޑިޕްލޮމާ (އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 5) ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއި 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ހޯދާފައިވުމާއި އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓް (އެމް.ކިޔު.އޭ ލެވެލް 4) ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއި 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ހޯދާފައިވުމާއި އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވުން.
  އިނގިރޭސި ފެންވަރު:
  ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން “ސީ” ގްރޭޑް ހޯދާފައިވުން ނުވަތަ IELTS 5.5 ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ބެޗްލަރ ޑިގްރީ އިނގިރޭސި މީޑިއަމުން ކިޔަވާފައިވާ ފަރާތްތަށް އިނގިރޭސި ޝަރުތުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

Bachelor of International Tourism Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިމްތިހާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ދަށްވެގެން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއިއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Bachelor of international Hospitality Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިމްތިހާނުތަކުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. ދަށްވެގެން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއިއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Tourism Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Hospitality Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ބ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Pattiserie
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Culinary Arts
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Tour Guiding
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Advanced Certificate in Hospitality and Tourism Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Hospitality and Tourism Studies
 • ޝަރުތު

  ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  ށ. އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ނ. އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއި އެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.