Courses in Faculty of Health and Science


Bachelor of Health Service Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް މުވަތަ ފާހެއް އޮތުން

Master of Nursing
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއިއެކު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި
ށ. މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ ކައުންސިލުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވުމާއިއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ IELTS އިން ދަށްވެގެން 6.0 ހޯދާފައިވުން.

Masters in Public Health
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ހެލްތް ދާއިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ހެލްތް ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޕަބްލިކް ހެލްތް ދާއިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި ޕަބްލިކް ހެލްތް ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނޯޓް: ހ. ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޯސް ހަދާފައިވަނީ އިނގިރޭސި މީޑިއަމުން ނޫން ނަމަ IELTS އިމްތިހާނުން ދަށްވެގެން 6.5 ހޯދާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

Bachelor of Social Work
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ގުޅުންހުރި ދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން އަދި
2 – ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރާ އިންޓަވިއު އަކުން ފާސްވުން.

Diploma in Primary Health Care
 • :
 • : 2.5 Years (5 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ބަޔޮލޮޖީ/ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީ އާއި ކެމިސްޓްރީ/ޕިޒިކްސް އާއި ހިސާބުން ފާސްވެފައިވުން އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ގެ ބައޮލޮޖީ އާއި ކެމިސްޓްރީ / ފިޒިކްސް އާއި ހިސާބުން ފާސްވެފައިވުން އަދި (ހަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Diploma in Pharmacy
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ފާރމަސީ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ފާމަސީ ގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 1ން ފާސްވެފައިވުން.

Diploma in Councelling
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

1. ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހޯދާފައިވުން.

Diploma in Medical Laboratory Science
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވުން. ނުވަތަ
ށ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Advanced Diploma in Critical Care Nursing
 • :
 • : 3.5 Year (7 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް މި ކޯސް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕާރޓް-ޓައިމް ކިޔެވުމާއި 4 މަހުގެ ބްލޮކްމޯޑުގެ ކްލިނިކަލްސް އާއި އެކު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.
ހ. ނަރުސްކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމާއެކު ކްލިނިކަލް ނަރސިންގގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނޯޓް: މިކޯސް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އިތުރު ދޮޅު ސިމެސްޓަރގެ ކިޔެވުމާއެކު އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މަތީގައި އެވަނީ ކޯހުގެ މުޅި ޖުމްލަ މުއްދަތެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ކޯހުގެ ފަހު ދޮޅު ސިމެސްޓަރގެ މާއްދާތަކެވެ. އަދި މިފަރާތްތައް ދައްކަންޖެހޭނީ މިމާއްދާތަކުގެ ފީ އެކަންޏެވެ. ޕާރޓްޓައިމްކޮށް މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕާރޓް-ޓައިމް ކިޔެވުމާއި 4 މަހުގެ ބްލޮކްމޯޑުގެ ކްލިނިކަލްސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ފުލްޓައިމް ކޮށް މި ކޯސް 1.5 ސިމެސްޓަރގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.

Advanced Diploma in Midwifery
 • :
 • : 3.5 Year (7 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : Faculty of Health and Science

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ފުލްޓައިމް ކޮށް މި ކޯސް 1.5 ސިމެސްޓަރގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާރޓް-ޓައިމްކޮށް 1 އަހަރުގެ ތެރޭ ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.
ހ. ނަރުސްކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނޯޓް: މިކޯސް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އިތުރު ދޮޅު ސިމެސްޓަރގެ ކިޔެވުމާއެކު އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މަތީގައި އެވަނީ ކޯހުގެ މުޅި ޖުމްލަ މުއްދަތެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ކޯހުގެ ފަހު ދޮޅު ސިމެސްޓަރގެ މާއްދާތަކެވެ. އަދި މިފަރާތްތައް ދައްކަންޖެހޭނީ މިމާއްދާތަކުގެ ފީ އެކަންޏެވެ. މިކޯސް ފުލްޓައިމް އާއި ޕާރޓްޓައިމް ކޮށް މިބުރުގައި ހިންގޭނެއެވެ. ޕާރޓްޓައިމްކޮށް މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕާރޓް-ޓައިމް ކިޔެވުމާއި 4 މަހުގެ ބްލޮކްމޯޑުގެ ކްލިނިކަލްސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ފުލްޓައިމް ކޮށް މި ކޯސް 1.5 ސިމެސްޓަރގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.