Courses in Faculty of Health and Science


Bachelor of Health Service Management
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry:
– Minimum 2 Pass in GCE A’ Level with minimum 3 pass in GCE O’ Level (OR),
– Attainment of a Level 4 qualification in a related field approved by the Maldives Qualification Authority (OR),
– Successful completion of related Foundation (Certificate 4) offered by Maldives National University.
English Requirement:
– Minimum C pass in GCE O’ Level English or Equivalent.

Master of Nursing
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Attainment of Bachelors of Nursing Degree and 2 years of Expereince.

Masters in Public Health
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Attainment of a Level 7 qualification in a Health related field and 2 years of work experience in Health field.

Bachelor of Social Work
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ގުޅުންހުރި ދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން އަދި
2 – ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރާ އިންޓަވިއު އަކުން ފާސްވުން.

Diploma in Primary Health Care
 • :
 • : 2.5 Years (5 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) 2 Passes in GCE A’ Level with a Pass in GCE O’ Level Biology/Human Biology, Chemistry/Physics, Mathematics and a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field approved by MQA and a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

iii) Successful completion of Certificate 4 Foundation (Science stream) offered by Maldives National University (MNU) and a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU.

Diploma in Pharmacy
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

ހ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ފާރމަސީ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ގެ ހިސާބާއި، ބަޔޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިއުމަން ބަޔޮލޮޖީއާއި، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ އިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ފާމަސީ ގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 1ން ފާސްވެފައިވުން.

Diploma in Councelling
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Any 2 passes in GCE A/L or Equivalent OR

ii) Attainment of a Level 4 in a related field qualification OR

iii) Attainment of a Level 4 Foundation Study Program approved for the Diploma in Counselling Program.

Diploma in Medical Laboratory Science
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry

i) Passes in GCE A/L 2 science subjects AND Passes in GCE O/L in Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU OR

ii) Completion of MNU certificate 4 Foundation Studies target program AND Passes in GCE O/L in Mathematics, Biology/Human Biology and Physics/Chemistry AND a pass in GCE O’level /IGCSE English Language or equivalent or satisfactory performance in an English Competency Test (ECT) given by MNU

Advanced Diploma in Critical Care Nursing
 • :
 • : NA Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry
i) Attainment of Diploma in Nursing and 1 year work experience in clinical nursing field.

Advanced Diploma in Midwifery
 • :
 • : NA Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Health and Science

General Entry
i) Attainment of Diploma in Nursing.