Courses in Faculty of Engineering and Technology


Diploma in Electronics Engineering
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލްގެ ހިސާބު ނުވަތަ ފިޒިކްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާ އެކު އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Arts in Architectural Design Bachelor of Architectural Design
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އުމުރުން 20 އަހަރު ވެފައިވާ މީހުން، ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ ކޮންމެވެސް މާއްދާ އަކުން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Bachelor of Civil Engineering (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގެ ހިސާބު އަދި ފިޒިކްސް މިދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޑިޕްލޮމާ އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ބެޗްލަރ އޮފް ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން.

Certificate 3 in Electrotechnical Technology
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި އެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Certificate 3 in Welding & Sheet Metal
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން ނުވަތަ އެ ފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި އެކު ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

Advanced Certificate in Electrical & Electronics Engineering
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ހިސާބު ނުވަތަ ފިޒިކްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

Advanced Certificate in Engine Repair & Maintenance
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : HD. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ހިސާބު ނުވަތަ ފިޒިކްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި އެކު ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.