Courses in Faculty of Engineering and Technology


Diploma in Electronics Engineering
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

(i) Successful completion of Higher Secondary Education (2 Passes at GCE Alevel/HSC) OR

(ii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR

(iii) Attainment of a MNU Foundation Studies (C 4 level) (target course) certificate or equivalent.

Bachelor of Arts in Architectural Design Bachelor of Architectural Design
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އުމުރުން 20 އަހަރު ވެފައިވާ މީހުން، ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ ކޮންމެވެސް މާއްދާ އަކުން ފާސްވެފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Bachelor of Civil Engineering (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Engineering and Technology

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގެ ހިސާބު އަދި ފިޒިކްސް މިދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޑިޕްލޮމާ އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ބެޗްލަރ އޮފް ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގ ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން.

Certificate 3 in Electrotechnical Technology
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi / GDh. Thinadhoo / S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification

Certificate 3 in Welding & Sheet Metal
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Basic Education OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification

Advanced Certificate in Electrical & Electronics Engineering
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Lower Secondary Education (3 passes at GCE O’Level /SSC) OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification

Advanced Certificate in Engine Repair & Maintenance
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi
 • : Faculty of Engineering and Technology

General Entry

i) Successful completion of Lower Secondary Education (3 passes at GCE O’Level /SSC) OR

ii) Attainment of a Level 2 qualification