Courses in Faculty Of Arts


Adv. Dip /Bachelor of Arts in English Language & Communication
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' S. Hithadhoo
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދެ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.. ނުވަތަ
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ/އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Master of Dhivehi Language and Culture
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ގުޅުންހުރި ދާޢިރާއަކުން ބެޗްލަރ ޑިގްރީ އެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެ ފެންވަރު ހުރުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.

Diploma in Dhivehi Language /Bachelor of Arts (Dhivehi Language)
 • :
 • : 6 Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GDh. Thinadhoo
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދިވެއްސާ އެކު 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދިވެއްސާއިއެކު 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާ އެކު އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. ނުވަތަ
ނ. ދިވެހިބަހާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، އުމުރުން 21 އަހަރު ވެފައިވާ މީހުން، ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ ގެ ކޮންމެވެސް މާއްދާ އަކުން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Psychology
 • :
 • : 6 Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Bachelor of Arts in Political Science and International Relations
 • :
 • : 6 Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދެ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދިވެއްސާއިއެކު 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞީލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް ކޯހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެ ފެންވަރު ހުރުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނޯޓް: ކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިމްތިޙާނުން އިނގިރޭސިބަހުން ފާސްވެފައިވާންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ނޫނީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވާނެޖެހޭނެއެވެ.

Advanced Certificate in Library & Information Services
 • :
 • : 2 Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލޫ ކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުން އަދި އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Library & Information Services
 • :
 • : 2 Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް/އެޗް.އެސް.ސީ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޯރމޭޝަން ސާރވިސަސް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ދަށު ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު އުމުރުން 20 އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.އެން.ކިޔު އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަަސައްކަތު ތަޖްރިބާ މިދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން.

Diploma in Journalism
 • :
 • : 4 Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GDh. Thinadhoo
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދިވެއްސާ އެކު 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 18 އަހަރުވެފައިވުމާއި ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ފެކަލްޓީންދޭ ޚާއްސަ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.

Bachelor of Arts (Journalism)
 • :
 • : 6 Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ދިވެއްސާއި އިނގިރޭސި ބަސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ނ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 20 އަހަރުވުމާއެކު އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން އަދި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮތުން.

Advanced Certificate in Visual Arts
 • :
 • : 2 Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty Of Arts

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން.
ށ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން.
ނ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމައި، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.