Courses

Bachelor of Business
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo N. Kendhikulhudhoo Dh. Kudahuvadhoo
 • : Centre for Open Learning

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން.
ނޯޓް: މި ކޯސް ކޮންމެ ކެމްޕަހެއްގައިވެސް ހިންގޭނީ އެ ކެމްޕަހެއްގައި މަދުވެގެން 10 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވާނަމައެވެ.

Diploma in Judicial Administration
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GN. Fuvahmulah
 • : Centre for Open Learning

General Entry
(i) Two passes at GCE AL/HSC including one GCE A Level subject AND

English Language qualification or equivalent or satisfactory performance in a English written test Given by MNU OR
(ii) Attainment of a Level 4 qualification in Judicial Administration
(iii) Pass in MNU Foundation Level 2 and completion of grade 10

Bachelor of Teaching Primary (Dhivehi/Islam)
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : R. Dhuvaafaru B. Eydhafushi Dh. Kudahuvadhoo GN. Fuvahmulah F. Nilandhoo
 • :

ނ. ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު، ސަނަދު ލިބުމަށްފަހު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ސްކޫލެއްގައި ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނޯޓް: މި ކޯސް ކޮންމެ ކެމްޕަހެއްގައިވެސް ހިންގޭނީ އެ ކެމްޕަހެއްގައި މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވާނަމައެވެ.

Bachelor of Teaching Primary (Dhivehi/Islam)
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : Lh. Naifaru
 • : Centre for Open Learning

General Entry

(i) Attainment of a teaching qualification at Level 4.

Masters of Arts in Social Policy
 • :
 • : 2.5 Years (5 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Open Learning

General Entry

(i) A Bachelors Degree in a related field.

C4 – Foundation Studies (Humanities): Targeting: Bachelor of International Tourism Management
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for foundation Studies

General Entry
i) 3 Passes in GCE ‘O level/SSC

Certificate 4 in Marine Operations
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Maritime Studies

ހ. ސާނަވީ މަދަރުސާ ނިންމާފައިވުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް 3 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުމާއި ޢުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުމާއި ބޯޓުދަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އިންޓަރވިޔޫ އަކުން ކަށަވަރުވުން. ނުވަތަ
ނ. އެސް.ޓީ.ސީ ޑަބްލިޔޫ ކޯޑުގެ ސެކްޝަން A-II/I އަށް ފެތޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ބޯޓެއްގައި މަދުވެގެން 12 މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާކަން ޓްރޭނިން ރެކޯޑު ފޮތަކުން ހާމަވުން. ނުވަތަ
ރ. 36 މަސްދުވަހުގެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރުމުގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަޖުރިބާ ހުރުން އަދި މި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގައި މާސްޓަރ އެއް ނުވަތަ ކޮލިފައިޑް އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 6 މަސްދުވަސް ވަންދެން ބްރިޖްގެ ވޮޗް ކީޕިންގ ޑިޔުޓީ އަދާ ކޮށްފައިވުން.
ނޯޓް: 1. ޝަރުޠު ހ އާއި ޝަރުޠު ރ އިން ކޯހަށް ވަނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އިން 500 ގްރޮސް ޓޮން އަށް ވުރެ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. letter of eligibility
2. ޝަރުޠު ހ އާއި ޝަރުޠު ށ ން ކޯހަށް ވަދެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠު ނ ނުވަތަ ރ ގައިވާ ތަޖުރިބާ ބޭނުންވާނެއެވެ.
3. ކޯސް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް 500 ގްރޮސް ޓޮނޭޖް އަށް ވުރެ ބޮޑެތި އާގުބޯޓުފަހަރުގެ އޮފިސަރ އިން ޗާރޖް އޮފް އަ ނެވިގޭޝަނަލް ވޮޗްގެ ސަނަދު ލިބޭނީ އެސް.ޓީ.ސީ ޑަބްލިޔޫގެ ރެގިޔުލޭޝަން 1/9 އަދި ކޯޑްގެ ސެކްޝަން A-1/9 ގެ މެޑިކަލް ސްޓޭންޑަރޑަށް ދަރިވަރުން ފެތޭނަމައެވެ.

Certificate 3 in Marine Engineering
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Maritime Studies

ހ. ފަށާ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް. ގެ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު މަދުވެގެން 750 ކިލޯވޮޓްގެ އިންޖީނެއް ހުރި އާގުބޯޓެއްގެ އިންޖީން ރޫމްގައި މަދުވެގެން 36 މަސްދުވަހުގެ ކަނޑުމަތީގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ނޯޓް: މި ކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވޭތުވެދިޔަ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ހައްދާފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކަނޑުމަތީ ތަޖްރިބާ ހުރިކަން ދައްކާދޭ ލިޔުމެއް (letter of eligibility) ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން ހޯދާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

English For Further Studies
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan / GDh. Thinadhoo / Outreach Center HA. Dhidhdhoo / Sh. Milandhoo / N. Kendhikulhudhoo / R. Ungoofaaru / R. Dhuvaafaru / M. Muli / Dh. Meedhoo / Th. Villifushi / Adh. Mahibadhoo
 • : Centre for Open Learning

General Entry

i) Completion of grade 10 or Equivalent OR

ii) English Language Certificate 1, 2 , or 3 from CCE OR

iii) A pass in Grade 10 level English Language Test given by COL

Master of Business Administration
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi
 • : MNU Business School

General Entry

i) Bachelors Degree in a related field OR

ii) Attainment of a Post graduate Diploma in a related field.