Courses

C4 – Foundation Studies (Humanities): Targeting: Bachelor of Shari’ah and Laws (honours)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for foundation Studies

General Entry
i) 3 Passes in GCE ‘O level/SSC

Advanced Certificate in Management
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan / GDh. Thinadhoo / Dh. Kudahuvadhoo / Th. Thimarafushi
 • : Centre for Open Learning

General Entry

i) 3 Passes in GCE O’Level/SSC including 2 O’Level subjects OR

ii) pass in MNU foundation Level 1 OR

iii) Attainment of a Level 3 qualification OR

Alternative Entry

i) Successful completion of Grade10 and 18 years old with 1 year work experience OR

ii) Successful completion of Grade 7 and 20 years old with 3 years work experience.

Advanced Certificate in Human Resource Management
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi Th. Thimarafushi
 • : Centre for Open Learning

General Entry
i) 3 Passes in GCE O’Level/SSC including 2 O’Level subjects OR
ii) Attainment of MNU foundation Level 1 qualification OR
iii) Attainment of Level 3 qualification OR
Alternative Entry
i) Successful completion of Grade 10 and 18 years old with 1 year work experience OR
ii) Successful completion of Grade 7 andd 20 years old with 3 years work experience

Bachelor of Business
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo N. Kendhikulhudhoo Dh. Kudahuvadhoo
 • : Centre for Open Learning

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން.
ނޯޓް: މި ކޯސް ކޮންމެ ކެމްޕަހެއްގައިވެސް ހިންގޭނީ އެ ކެމްޕަހެއްގައި މަދުވެގެން 10 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވާނަމައެވެ.

Diploma in Judicial Administration
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi GN. Fuvahmulah
 • : Centre for Open Learning

General Entry
(i) Two passes at GCE AL/HSC including one GCE A Level subject AND

English Language qualification or equivalent or satisfactory performance in a English written test Given by MNU OR
(ii) Attainment of a Level 4 qualification in Judicial Administration
(iii) Pass in MNU Foundation Level 2 and completion of grade 10

Bachelor of Teaching Primary (Dhivehi/Islam)
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : R. Dhuvaafaru B. Eydhafushi Dh. Kudahuvadhoo GN. Fuvahmulah F. Nilandhoo
 • :

ނ. ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. ނުވަތަ
ރ. އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު، ސަނަދު ލިބުމަށްފަހު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ސްކޫލެއްގައި ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނޯޓް: މި ކޯސް ކޮންމެ ކެމްޕަހެއްގައިވެސް ހިންގޭނީ އެ ކެމްޕަހެއްގައި މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވާނަމައެވެ.

ACCA (Skill Level)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : MNU Business School

General Entry

i) Registered in ACCA

Bachelor of Accounting & Finance
 • :
 • : 3 Year (6 Semester) Semester
 • : K. Male' / GDh. Thinadhoo
 • : MNU Business School

General Entry

(i) Two passes at GCE AL/HSC including one GCE A Level subject AND English Language qualification or equivalent or satisfactory performance in a English Competency Test (ECT) given by MNU OR

(ii) Pass in MNU Foundation Level 2 OR

(iii) Attainment of a Level 4 qualification in a related field of Business, Finance or accounting.

Certificate 3 in Marine Operations
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Maritime Studies

ހ. ފަށާ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް. ގެ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯހުގެ ސަނަދު ޙާސިލްކޮށްފައިވުން އަދި ދަށްވެގެން 100 ގްރޮސް ޓަނޭޖްގެ، ނުވަތަ ކުރުވެގެން 24 މީޓަރުގެ، ނުވަތަ މަދުވެގެން 12 ފަސިންޖަރުންގެ އުޅަނދެއްގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ ނެވިގޭޓިންގ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި 36 މަސްދުވަހުގެ ކަނޑުމަތީގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ސައްހަކަން ބެލިފައިވާ 36 މަސްދުވަހަށްވުރެ މަދުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކަނޑުމަތީގެ ތަޖުރިބާ 500 ގްރޮސް ޓަނާއި މިއަށްވުރެ ބޮޑު އާގުބޯޓު ފަހަރުގެ ޑެކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރޭގައި 6 މަސްދުވަހުގެ ނެވިކަމުގެ ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން). ނުވަތަ
ރ. ސައްހަކަން ބެލިފައިވާ 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ މަދުނޫން މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އާގުބޯޓު ފަހަރުގެ ޑެކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަކޮށް ތަމްރީން ރެކޯޑް ފޮތެއްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައި އޮތުން.
ނޯޓް: ކަނޑުމަތީ ތަޖްރިބާ ހުރިކަން ދައްކާދޭ ލިޔުމެއް (letter of eligibility) ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން ހޯދާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

Certificate 4 in Marine Operations
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Maritime Studies

ހ. ސާނަވީ މަދަރުސާ ނިންމާފައިވުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް 3 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އޮތުން. ނުވަތަ
ށ. ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުމާއި ޢުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވުމާއި ބޯޓުދަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އިންޓަރވިޔޫ އަކުން ކަށަވަރުވުން. ނުވަތަ
ނ. އެސް.ޓީ.ސީ ޑަބްލިޔޫ ކޯޑުގެ ސެކްޝަން A-II/I އަށް ފެތޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ބޯޓެއްގައި މަދުވެގެން 12 މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާކަން ޓްރޭނިން ރެކޯޑު ފޮތަކުން ހާމަވުން. ނުވަތަ
ރ. 36 މަސްދުވަހުގެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރުމުގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަޖުރިބާ ހުރުން އަދި މި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގައި މާސްޓަރ އެއް ނުވަތަ ކޮލިފައިޑް އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 6 މަސްދުވަސް ވަންދެން ބްރިޖްގެ ވޮޗް ކީޕިންގ ޑިޔުޓީ އަދާ ކޮށްފައިވުން.
ނޯޓް: 1. ޝަރުޠު ހ އާއި ޝަރުޠު ރ އިން ކޯހަށް ވަނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އިން 500 ގްރޮސް ޓޮން އަށް ވުރެ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. letter of eligibility
2. ޝަރުޠު ހ އާއި ޝަރުޠު ށ ން ކޯހަށް ވަދެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠު ނ ނުވަތަ ރ ގައިވާ ތަޖުރިބާ ބޭނުންވާނެއެވެ.
3. ކޯސް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް 500 ގްރޮސް ޓޮނޭޖް އަށް ވުރެ ބޮޑެތި އާގުބޯޓުފަހަރުގެ އޮފިސަރ އިން ޗާރޖް އޮފް އަ ނެވިގޭޝަނަލް ވޮޗްގެ ސަނަދު ލިބޭނީ އެސް.ޓީ.ސީ ޑަބްލިޔޫގެ ރެގިޔުލޭޝަން 1/9 އަދި ކޯޑްގެ ސެކްޝަން A-1/9 ގެ މެޑިކަލް ސްޓޭންޑަރޑަށް ދަރިވަރުން ފެތޭނަމައެވެ.