Diploma in Networkig
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Science

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1 ން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައި ވުމާއެކު ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން އަދި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

Diploma in Information Technology
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo
 • : Faculty of Science

General Entry
i) 2 passes in GCE A’ level or equivalent; OR
ii)Attainment of a Level 4 qualification in a related field; OR
iii)Attainment of a Level 4 Foundation Study target program
Language Requirements
Certified proficiency in English (GCE O’ level/ IGCSE English pass/ MNU English Language Competency Test) or equivalent

Advanced Certificate in Information Technology
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hihadhoo
 • : Faculty of Science

General Entry

i) 3 passes in GCE O’Level or equivalent OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification OR

iii) Attainment of level 4 qualification in a relevant field and a pass in GCE O’level maths (or equivalent) OR

Alternative Entry

i) 18 years and completion of Grade 10 with 1 year experience in a related field .

Master of Arts in Islamic Studies
 • :
 • : 1.5 Year (3 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry

i) A related Bachelors degree and if the qualification’s medium of instruction is not in Arabic language then a pass should be obtained from an Arabic language Test given by the Faculty.

Bachelor of Islamic Studies with Honours
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Two passes at GCE AL/HSC, and 3 passes at GCE OL OR
ii) Successful Completion of foundation target course for Islam Degree OR
iii) Successful Completion of Shahadhavy Thanawiyyah OR
iv) Attainment of a level 4 qualification in a related field.

Bachelor of Teaching Islam (Honours)
 • :
 • : 4 Year (8 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ. ލެވަލް/އެޗް.އެސް.ސީން އިސްލާމު ހިމެނޭގޮތަށް ދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯ.ލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސް ޑިގްރީ ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން.

Diploma in Teaching Islam
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

ހ. ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. އިސްލާމް މުދައްރިސްކަމުގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް އިން މަދުވެގެން 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައި ވުމާއެކު އެސް.އެސް.ސީ ދިވެއްސާއި އިސްލާމުން ފާސްވެފައިވުން.

Diploma in Arabic Language
 • :
 • : 2 Year (4 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Successful Completion of Advanced Certificate in Arabic Language offered at MNU or equivalent Or
Successful completion of Shahadha Thaanaviyya.
Alternative Entry Requirement
i) 20 years old and completion of an MQA Approved Certificate Level 4 Qualification and Passed in an entrance exam given by Arabic Language Department.

Advanced Certificate in Islamic Studies
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : S. Hithadhoo / GDh. Thinadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry

i) 3 passes in GCE O’Level /SSC including islam OR

ii) Attainment of a Level 3 qualification OR

iii) Attainment of a level 4 qualification OR

Alternative Entry

i) 18 years and completion of Grade 7 with 1 year experience AND ability to communicate in the language of instruction

Cerificate 3 in Arabic Language
 • :
 • : 0.5 Year (1 Semester) Semester
 • : K. Male' / HDh. Kulhudhuffushi / S. Hithadhoo / L. Gan
 • : Faculty of Islamic Studies

General Entry
i) Successful Completion of Basic Education OR
ii) Attainment of a Level 2 qualification OR 
Alternative Entry
i) 18 years old and 1 year work experience AND Ability to communicate in the language of instruction.

1 3 4 5 6 7 13