Foundation Studies Level 2: BATEFL / Bed (English)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިނގިރޭސި ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާންތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން.

Foundation Studies Level 2: Bachelor of Education Primary
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް /އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާންތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުން.

Foundation Studies Level 2: Information Techinlogy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާންތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 2: AD/BTch-S (Business Studies & Economics)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : HDh. Kulhudhuffushi L. Gan GDh. Thinadhoo S. Hithadhoo
 • : Foundation Studies

ކިޔަވާދޭން ޙާއްޞަވާ މާއްދާ ކޮމްބިނޭޝަން ނުވަތަ އެއާ ގުޅުންހުރި 2 މާއްދާ އާއި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހި ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 2: AD/BTch-S (Accounting & Business Studies)
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ކިޔަވާދޭން ޙާއްޞަވާ މާއްދާ ކޮމްބިނޭޝަން ނުވަތަ އެއާ ގުޅުންހުރި 2 މާއްދާ އާއި އެސް.އެސް.ސީ ދިވެހި ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 2: Environmental Management
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާންތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 2: Bachelor of Arts in Architectural Design
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ހިސާބު/ފިޒިކްސް/އާރޓް/ޖިއޮމެޓްރިކަލް ޑްރޯވިންގ ގެ ތެރެއިން އެއް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 1: Diploma in Building Construction
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Foundation Studies

ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން، 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Foundation Studies Level 1: Diploma in Pharmacy
 • :
 • : 1 Year (2 Semester) Semester
 • : K. Male' HDh. Kulhudhuffushi S. Hithadhoo L. Gan GDh. Thinadhoo
 • : Foundation Studies

ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން، 1 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

Masters of Arts in Social Policy
 • :
 • : 2.5 Years (5 Semester) Semester
 • : K. Male'
 • : Centre for Open Learning

ހ. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
ށ. ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ނ. ޢުމުރުން 25 އަހަރު ވެފައިވުމާއި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
ރ. ޢުމުރުން 25 އަހަރު ވެފައިވުމާއި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނޯޓު: ސަނަދު ހާސިލުކޮށްފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ބަސް ފިޔަވާ އެހެން ބަހަކުން ނަމަ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް 5.5 ހޯދާފައިވުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ސާބިތުވާ ލިޔުމެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

1 2 3 13